Regulamin witryny www.kolorowoizdrowo.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.kolorowoizdrowo.pl/ (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod nazwą Zdrowy Catering Elżbieta Jaworowska przy ul. Rybnika 1 w Białymstoku 15-645, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod NIP 542-209-63-96, REGON 050701117, zwanym dalej „Kolorowo i zdrowo”, telefon: +48 533 363 273, poczta elektroniczna: kontakt@kolorowoizdrowo.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 1. Definicje

  1. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.kolorowoizdrowo.pl.
  2. Usługodawca – działalność gospodarczą pod nazwą Zdrowy Catering Elżbieta Jaworowska przy ul. Rybnika 1 w Białymstoku 15-645, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod NIP 542-209-63-96, REGON 050701117
  3. Produkt – Przygotowanie i dostarczanie przez Kolorowo i Zdrowo posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego lub napojów w ramach detoksu sokowego
  4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
  7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
  9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
  10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
  12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  13. Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
  14. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
  15. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  16. Regulamin –niniejszy dokument.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
   • adres poczty elektronicznej: kontakt@kolorowoizdrowo.pl
   • pod numerem telefonu: +48 533 363 273
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kolorowoizdrowo.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  6. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  7. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
  8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
   • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
   • korzystania z sieci Internet.
 3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
  3. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
  4. Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
  5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
  6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej
  8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Zakup Produktu lub Towaru

  1. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  4. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
   • telefonicznie z potwierdzeniem sms pod numerem +48 533 363 273 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00;
   • drogą elektroniczną na adres kontakt@kolorowoizdrowo.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
   • za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  5. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
  6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
  7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
  8. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
   1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy,
   2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu
   3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
  9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.
 5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

  1. Zamówienia złożone w dzień roboczy oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
  2. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę.
  3. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 6:30- 9:00 i 17:00-21:30
  4. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 6:30-9:00 i 16:30-21.30
  5. Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Kolorowo i Zdrowo planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
  6. W sobotę i niedzielę dostawy nie są realizowane.
  7. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
  8. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego.
  9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
  10. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu.
  11. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
  12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
  13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
  14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 18.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 6. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.
 7. Metody płatności

  1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
  2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
   • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
   • przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
  3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

  1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
  2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
  3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
  8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Promocje i hasła rabatowe

1. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania rabatu na usługi w                              Kolorowo i Zdrowo w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła                      rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe nie                      ma zastosowania do Usługi opisanej w Kolorowo i Zdrowo jako testowa (Dieta Testowa).

2. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania                                             rabatu na Usługi w Kolorowo i Zdrowo.

 1. Reklamacje

  1. Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email kontakt@kolorowoizdrowo.pl  lub adres pocztowy Usługodawcy (ul. Zachodnia 20a/10, 15-345 Białystok, Polska) w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Usługodawca ma prawo odmówić wszczęcia i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
  2. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Usługodawcę pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, zwłaszcza rodzaju i dnia wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Klienta; oraz (3) danych kontaktowych (adres e-mail) składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

   5. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Usługodawcy.

 2. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
  2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 roku.